Thursday, March 12, 2015

گزارشی از یکی از برنامه های روز جهانی زن در تهران(1393)


ارسالی به تریبونی برای زنان چپ

جمعی از زنان تهران حدود 60 نفر به مناسبت روز جهانی زن، در 17 اسفند مراسم جشنی برگزار کردند. مراسم با خیر مقدم، تبریک این روز و خواندن شعری زیبا آغاز شد. سپس تاریخچه روز جهانی زن خوانده شد. یکی از زنان با صدای زیبای خود به محفل گرمی بخشید. پس از آن دسته جمعی سرود آفتاب کاران سر داده شد و یکی از بانوان، مرغ سحر را به زبان آذری خواند. 
در قسمت بعد مقاله ی "سیاست سکس، سیاست واژن" خوانده شد که بحث جالبی را به راه انداخت و موضوع صنعت سکس، مسئله صنعت زیبایی و عمده کردن این پدیده را برای زنان به دنبال داشت. 
برای رفع خستگی آنتراکت داده شد و از خانم ها پذیرایی شد. بعد از آن تآتر کوتاهی از زن و شوهری که مشکل مالی دارند و مرد خشن رفتار می کند و کار زن در خانه را نمی بیند نمایش داده شد و برمبنای آن کار "گروه کارگاه" شروع شد.  حاضران نقطه نظرات، مطالبات زنان، انواع خشونت ها، دلایل و ریشه های آن و راهکارهای مبارزه با مردسالاری را مطرح کردند. مواردی از خشونت های اعمال شده بر زنان را بازگو می کردند که بر وایت برد نوشته می شد. این نظرات گوناگون و گاه با هم متضاد بودند.دو تن از دوستان کار تسهیل گری را با محوریت "خشونت علیه زنان"شروع کردند.
خشونت های مطرح شده عبارت بودند از: خشونت های جسمی همچون تعرضات خیابانی به زنان با کلام، تماس بدنی، مزاحمت ماشین ها و...، خشونت های فیزیکی مثل کتک خوردن زنان از همسر و...، خشونت های  روانی مانند به کاربردن الفاظ ترشیده به دختران، بیوه ی میوه به زنان جدا شده از شوهر و خشونت های زبانی که جزء خشونت های روانی محسوب می شود، خشونت های اقتصادی مانند در تنگنای مالی قراردادن زنان و...  که در مورد هر یک مفصلاً گفتگو شد. دو دوست تسهیل گر حاضرانی را که کنار هم نشسته بودند به گروه های شش نفره تقسیم کردند، ده دقیقه زمان دادند، از آنها خواستند به اجماع برسند و راهکارهای مورد نظرشان را طرح کننداز هر گروه یک نفر نظر جمع را بازگو می کرد و راهکارها بر روی وایت برد نوشته می شد.
برآمد نقطه نظرات زنان شرکت کننده: 1- افزایش دانش فمینیستی با مطالعه تاریخ، علم و... 2- تلاش برای ایجاد تشکل های مستقل زنان 3- مبارزه با گرایش های محافظه کارانه و زدودن ترس و شرکت فعالانه تر و متشکل تر در آکسیون ها و اعتراضات مثل اسیدپاشی و....
   در پایان حاضران خواستند که این بحث پس از سال نو ادامه داده شود و کارگاه دیگری برگزار گردد.

                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                             8 مارس (17 اسفند) 1393


No comments:

Post a Comment